Hội đồng thành viên

1. Chủ tịch Hội đồng thành viên: 
Lê Thái Nam
Email: nam.lethai@sbv.gov.vn
 
2. Thành viên Hội đồng thành viên - Tổng giám đốc
Nguyễn Văn Long
Email: long.nguyenvan1@sbv.gov.vn
 
3. Thành viên Hội đồng thành viên
Trần Văn Tiến
Email: tien.tranvan@sbv.gov.vn
 
4. Thành viên Hội đồng thành viên
Nguyễn Tuấn Khanh
Email: khanh.nguyentuan@sbv.gov.vn
 
5. Thành viên Hội đồng thành viên
Chu Thị Thái
Email: thai.chuthi@sbv.gov.vn
 
6. Thành viên Hội đồng thành viên 
Đinh Xuân Hồng
Email: hong.dinhxuan@sbv.com.vn