Hội đồng thành viên

1. Chủ tịch Hội đồng thành viên: 
Nguyễn Đức Cường
Email: cuong.nguyenduc@sbv.gov.vn
 
2. Thành viên Hội đồng thành viên - Tổng giám đốc
Nguyễn Văn Long
Email: long.nguyenvan1@sbv.gov.vn
 
3. Thành viên Hội đồng thành viên
Trần Văn Tiến
Email: tien.tranvan@sbv.gov.vn
 
4. Thành viên Hội đồng thành viên
Nguyễn Tuấn Khanh
Email: khanh.nguyentuan@sbv.gov.vn
 
5. Thành viên Hội đồng thành viên 
Đinh Xuân Hồng
Email: hong.dinhxuan@sbv.gov.vn