Hội đồng thành viên

1. Chủ tịch Hội đồng thành viên: 
Lê Thái Nam
Email: nam.lethai@nbpp.com.vn
Điện thoại: 0243 7548241
 
2. Thành viên Hội đồng thành viên
Trần Văn Tiến
Email: tien.tranvan@nbpp.com.vn
Điện thoại: 0243 7547242
 
3. Thành viên Hội đồng thành viên
Nguyễn Tất Huynh
Email: huynh.nguyentat@nbpp.com.vn
Điện thoại: 0243 7917149
 
4. Thành viên Hội đồng thành viên
Nguyễn Tuấn Khanh
Email: khanh.nguyentuan@nbpp.com.vn
Điện thoại: 0243 7917187
 
5. Thành viên Hội đồng thành viên
Chu Thị Thái
Email: thai.chuthi@nbpp.com.vn
Điện thoại: 0243 7546243
 
6. Thành viên Hội đồng thành viên 
Đinh Xuân Hồng
Email: hong.dinhxuan@nbpp.com.vn