Tổng giám đốc & Các Phó Tổng giám đốc

1. Phó Tổng giám đốc phụ trách
Nguyễn Văn Long
Email: long.nguyenvan@nbpp.com.vn
Điện thoại: 0243 7547957
 
2. Phó Tổng giám đốc
Hoàng Trọng Kha
Email: kha.hoangtrong@nbpp.com.vn
Điện thoại: 0243 7547239 
 
3. Phó Tổng giám đốc
Trần Huyền Cương
Email: cuong.tranhuyen@nbpp.com.vn
Điện thoại: 0243 7548689 
 
4. Kế toán trưởng
Phan Thị Hồng Thắm
Email: tham.phanhong@nbpp.com.vn
Điện thoại: 0243 7548257