Tổng giám đốc & Các Phó Tổng giám đốc

1. Tổng giám đốc 
Nguyễn Văn Long
Email: long.nguyenvan1@sbv.gov.vn
 
2. Phó Tổng giám đốc
Phan Thị Hồng Thắm
Email: tham.phanhong@sbv.gov.vn
 
3. Phó Tổng giám đốc
Trần Duy Dũng
Email: dung.tranduy@sbv.gov.vn