Số hiệu Trích yếu
39/2013/QH13 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng  
38/20113/QH13 Luật việc làm  
32/2013/QH13 Luật sửa đổi bổ xung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp  
31/2013/QH13 Luật sửa đổi bổ xung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng  
28/2013/QH13 Luật phòng, chống khủng bố  
27/2012/QH13 Luật sửa đổi bổ xung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng  
26/2012/QH13 Luật sửa đổi bổ xung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân  
21/2012/QH13 Luật sửa đổi bổ xung một số điều của Luật quản lý thuế  
15/2012/QH13 Luật xử lý vi phạm hành chính  
12/2012/QH13 Luật Công đoàn  
11/2012/QH13 Luật giá  
10/2012/QH13 Bộ luật lao động  
09/2012/QH13 Luật phòng chống tác hại của thuốc lá  
07/2012/QH13 Luật phòng chống rửa tiền  
03/2011/QH13 Luật tố cáo  
02/2011/QH13 Luật khiếu nai  
03/CT-NHNN Chỉ thị Về công tác thanh tra, giám sát; phòng, chống tham nhũng, sai phạm trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng  
100/2015/QH13 Bộ luật hình sự 2015  
84/2014/NĐ-CP Nghị định hướng dẫn luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí  
44/2013/QH13 Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí  
42/2013/QH13 Luật tiếp công dân   
59/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng  
59/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng  
27/2012/QH11 Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng, chống tham nhũng  
75/2012/NĐ-CP Hướng dẫn luật khiếu nại