Công bố thông tin doanh nghiệp

Công bố thông tin bất thường về tình hình quản trị của Nhà máy In tiền Quốc gia

Ngày 31/01/2024 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký quyết định điều động bỏ nhiệm ông Nguyễn Đức Cường - Phó Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ thuộc Ngân hàng Nhà nước giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Nhà máy In tiền Quốc gia kể từ ngày 15/02/2024

Nhà máy In tiền Quốc gia công bố thông tin về tình hình quản trị doanh nghiệp

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký Quyết định số 17/QĐ-NHNN ngày 05/01/2023, quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Long, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành Nhà máy In tiền Quốc gia, giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên - Tổng Giám đốc Nhà máy In tiền Quốc gia thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, kể từ ngày 10/01/2023.

Nhà máy In tiền Quốc gia công bố thông tin doanh nghiệp

Nhà máy In tiền Quốc gia công bố báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2021

Nhà máy In tiền Quốc gia công bố thông tin doanh nghiệp

Ngày 19/6/2020, Nhà máy In tiền Quốc gia đã có báo cáo công bố thông tin doanh nghiệp, chi tiết như sau 1. Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2019 Chi tiết tại đây 2. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Nhà máy In tiền Quốc gia

Nhà máy In tiền Quốc gia công bố người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin của Nhà máy In tiền Quốc gia

Ngày 19/6/2020, Nhà máy In tiền Quốc gia đã có công văn công bố người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin của Nhà máy In tiền Quốc gia

Nhà máy In tiền Quốc gia công bố thông tin doanh nghiệp

Nhà máy In tiền Quốc gia công bố thông tin như sau:

Nhà máy In tiền Quốc gia công bố thông tin doanh nghiệp

Nhà máy In tiền Quốc gia công bố về báo cáo tài chính của Nhà máy như sau:

Nhà máy In tiền Quốc gia công bố thông tin doanh nghiệp

Nhà máy In tiền Quốc gia công bố thông tin doanh nghiệp như sau:

Nhà máy In tiền Quốc gia công bố thông tin doanh nghiệp

Nhà máy In tiền Quốc gia công bố thông tin doanh nghiệp như sau:

Nhà máy In tiền Quốc gia công bố thông tin doanh nghiệp

Nhà máy In tiền Quốc gia công bố thông tin doanh nghiệp như sau:

Nhà máy In tiền Quốc gia công bố thông tin doanh nghiệp

Nhà máy In tiền Quốc gia công bố thông tin doanh nghiệp như sau