Công bố thông tin doanh nghiệp

Nhà máy In tiền Quốc gia công bố thông tin doanh nghiệp

Nhà máy In tiền Quốc gia công bố báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2021

Nhà máy In tiền Quốc gia công bố thông tin doanh nghiệp

Ngày 19/6/2020, Nhà máy In tiền Quốc gia đã có báo cáo công bố thông tin doanh nghiệp, chi tiết như sau 1. Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2019 Chi tiết tại đây 2. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Nhà máy In tiền Quốc gia

Nhà máy In tiền Quốc gia công bố người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin của Nhà máy In tiền Quốc gia

Ngày 19/6/2020, Nhà máy In tiền Quốc gia đã có công văn công bố người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin của Nhà máy In tiền Quốc gia

Nhà máy In tiền Quốc gia công bố thông tin doanh nghiệp

Nhà máy In tiền Quốc gia công bố thông tin như sau:

Nhà máy In tiền Quốc gia công bố thông tin doanh nghiệp

Nhà máy In tiền Quốc gia công bố về báo cáo tài chính của Nhà máy như sau:

Nhà máy In tiền Quốc gia công bố thông tin doanh nghiệp

Nhà máy In tiền Quốc gia công bố thông tin doanh nghiệp như sau:

Nhà máy In tiền Quốc gia công bố thông tin doanh nghiệp

Nhà máy In tiền Quốc gia công bố thông tin doanh nghiệp như sau:

Nhà máy In tiền Quốc gia công bố thông tin doanh nghiệp

Nhà máy In tiền Quốc gia công bố thông tin doanh nghiệp như sau:

Nhà máy In tiền Quốc gia công bố thông tin doanh nghiệp

Nhà máy In tiền Quốc gia công bố thông tin doanh nghiệp như sau

Nhà máy In tiền Quốc gia công bố thông tin doanh nghiệp

Nhà máy In tiền Quốc gia công bố thông tin doanh nghiệp

Nhà máy In tiền Quốc gia công bố thông tin doanh nghiệp

Nhà máy In tiền Quốc gia xin công bố thông tin bổ sung về tình hình quản trị và cơ cấu tổ chức của Nhà máy

Nhà máy In tiền Quốc gia công bố thông tin doanh nghiệp

Ngày 14/08/2017, Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Công văn 248/NMI-KSNB thông báo bổ sung về tình hình quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp; Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm của doanh nghiệp