Kế hoạch đấu thầu

Đề nghị báo giá vật tư

Nhà máy In tiền Quốc gia dự kiến mua cao su bọc ống ép in máy in số

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Vận chuyển và xử lý chất thải công nghiệp, sinh hoạt bổ sung lần 2

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Vận chuyển và xử lý chất thải công nghiệp, sinh hoạt bổ sung lần 2

Đề nghị báo giá thiết bị

Nhà máy In tiền Quốc gia dự kiến mua thiết bị đánh giá chất lượng in phủ

Đề nghị báo giá thiết bị

Nhà máy In tiền Quốc gia dự kiến mua thiết bị phục vụ sản xuất

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP20-08 Cung cấp giấy kraft

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP20-08 Cung cấp giấy kraft

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP20-06 Cung cấp giấy in offset (lần 2)

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP20-06 Cung cấp giấy in offset (lần 2)

Thông báo mời thầu gói thầu VTP20-22 Cung cấp dầu cho máy in

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có thông báo mời thầu gói thầu VTP20-22 Cung cấp dầu cho máy in

Thông báo mời thầu gói thầu VTP20-17 Cung cấp bao vải đựng sản phẩm B92 và B06

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có thông báo mời thầu gói thầu VTP20-17 Cung cấp bao vải đựng sản phẩm B92 và B06

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình Xây dựng mới kho vật tư hóa chất, chất thải công nghiệp nguy hại

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình Xây dựng mới kho vật tư hóa chất, chất thải công nghiệp nguy hại

Đề nghị báo giá dịch vụ

Nhà máy In tiền Quốc gia có nhu cầu thuê dịch vụ vận tải hàng hóa và kê khai hải quan. Đề nghị quý đơn vị quan tâm báo giá cho chúng tôi

Đề nghị báo giá vật tư

Nhà máy In tiền Quốc gia hiện đang bị hỏng thiết bị đo nhiệt Raytech. Đề nghị quý đơn vị có khả năng sửa chữa thiết bị đo nhiệt Raytech báo giá sửa chữa cho chúng tôi.

Thông báo mời thầu gói thầu VTP20-04 Cung cấp dầu thầu dầu sunfonat cho hệ thống xử lý nước thải (lần thứ 2)

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có thông báo mời thầu gói thầu VTP20-04 Cung cấp dầu thầu dầu sunfonat cho hệ thống xử lý nước thải (lần thứ 2)

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTC20-04 Cung cấp giấy in bảo an mã hiệu B92

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTC20-04 Cung cấp giấy in bảo an mã hiệu B92

Thông báo mời thầu gói thầu VTP20-20 Cung cấp dao tiện lô kim cương

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có thông báo mời thầu gói thầu VTP20-20 Cung cấp dao tiện lô kim cương

Đề nghị sửa máy DLE

Nhà máy In tiền Quốc gia trân trọng mời quý đơn vị quan tâm và có khả năng sửa chữa khảo sát và lên phương án sửa chữa.