Kế hoạch đấu thầu

Thông báo mời thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo hiểm cháy, nổ và các rủi ro đặc biệt cho Nhà máy In tiền Quốc gia

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có thông báo mời thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo hiểm cháy, nổ và các rủi ro đặc biệt cho Nhà máy In tiền Quốc gia

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng hệ thống mạng nội bộ - Nhà máy In tiền Quốc gia

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng hệ thống mạng nội bộ - Nhà máy In tiền Quốc gia

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo hiểm cháy, nổ và các rủi ro đặc biệt cho Nhà máy In tiền Quốc gia

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo hiểm cháy, nổ và các rủi ro đặc biệt cho Nhà máy In tiền Quốc gia

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo hiểm con người năm 2020-2021

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo hiểm con người năm 2020-2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ công nhân viên Nhà máy In tiền Quốc gia năm 2020

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ công nhân viên Nhà máy In tiền Quốc gia năm 2020

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn thẩm định bản yêu cầu báo giá, kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp, mở rộng phòng họp số 3

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn thẩm định bản yêu cầu báo giá, kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp, mở rộng phòng họp số 3

Thông báo sửa đổi hồ sơ mời thầu gói thầu VTC21-02 Cung cấp giấy in bảo an mã hiệu B05 năm 2021

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có thông báo sửa đổi hồ sơ mời thầu gói thầu VTC21-02 Cung cấp giấy in bảo an mã hiệu B05 năm 2021

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo hiểm con người năm 2020-2021

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo hiểm con người năm 2020-2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp khu vệ sinh Xưởng Chế bản

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp khu vệ sinh Xưởng Chế bản

Thông báo danh sách ngắn gói thầu VTC21-03 Cung cấp giấy in bảo an mã hiệu B93 năm 2021

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có danh sách ngắn gói thầu VTC21-03 Cung cấp giấy in bảo an mã hiệu B93 năm 2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Cải tạo, lăn sơn nhà A4, A5, tường rào, vỉa hẻ, vườn hoa

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Cải tạo, lăn sơn nhà A4, A5, tường rào, vỉa hẻ, vườn hoa

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn lập bản yêu cầu báo giá, đánh giá các báo giá gói thầu Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp, mở rộng phòng họp số 3

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn lập bản yêu cầu báo giá, đánh giá các báo giá gói thầu Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp, mở rộng phòng họp số 3

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp khu vệ sinh Xưởng Chế bản

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp khu vệ sinh Xưởng Chế bản

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp camera nhận dạng số series cho máy kiểm tra tờ to (Super check)

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp camera nhận dạng số series cho máy kiểm tra tờ to (Super check)

Thông báo mời đấu giá phế liệu

Nhà máy In tiền Quốc gia thông báo đấu giá phế liệu