Kế hoạch đấu thầu

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Bọc nhựa chịu hóa chất bể phản ứng

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kế hoạch lựa chọn nhà thầu Bọc nhựa chịu hóa chất bể phản ứng

Thông báo mời thầu gói thầu VTP20-04 Cung cấp dầu thầu dầu sunfonat cho hệ thống xử lý nước thải

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có thông báo mời thầu gói thầu VTP20-04 Cung cấp dầu thầu dầu sunfonat cho hệ thống xử lý nước thải

Thông báo mời thầu gói thầu VTP20-16 Cung cấp vải lau máy

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có thông báo mời thầu gói thầu VTP20-16 Cung cấp vải lau máy

Thông báo mời đấu giá

Nhà máy In tiền Quốc gia đấu giá phế liên

Thông báo mời thầu gói thầu VTP20-03 Cung cấp hóa chất cho hệ thống xử lý nước thải

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có thông báo mời thầu gói thầu VTP20-03 Cung cấp hóa chất cho hệ thống xử lý nước thải

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp vật tư phụ phục vụ sản xuất năm 2020 (đợt 1)

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp vật tư phụ phục vụ sản xuất năm 2020 (đợt 1)

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp khung nhựa và vải lọc cho hệ thống AquaSave II năm 2019

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp khung nhựa và vải lọc cho hệ thống AquaSave II năm 2019

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình Cải tạo, sửa chữa các khu vệ sinh nhà A1

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình Cải tạo, sửa chữa các khu vệ sinh nhà A1

Thông báo mời thầu gói thầu Cung cấp hóa chất cho hệ thống xử lý nước thải Aqua Save II

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có thông báo mời thầu gói thầu Cung cấp hóa chất cho hệ thống xử lý nước thải Aqua Save II

Thông báo mời đấu giá

Nhà máy In tiền Quốc gia đấu giá phế liệu

Thông báo mời thầu gói thầu Vận chuyển và xử lý chất thải công nghiệp, sinh hoạt năm 2020

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có thông báo mời thầu gói thầu Vận chuyển và xử lý chất thải công nghiệp, sinh hoạt năm 2020

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp lắp đặt Camera giám sát tại tầng 3 nhà A5, khu vực sân nhà A1, A2, A3

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp lắp đặt Camera giám sát tại tầng 3 nhà A5, khu vực sân nhà A1, A2, A3

Kế hoạch điều chỉnh lựa chọn nhà thầu gói thầu Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình Cải tạo, sửa chữa các khu vệ sinh nhà A1

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kkế hoạch điều chỉnh lựa chọn nhà thầu gói thầu Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình Cải tạo, sửa chữa các khu vệ sinh nhà A1

Thông báo mời thầu gói thầu Bảo dưỡng hệ thống phòng cháy và chữa cháy nhà A5 - Nhà máy In tiền Quốc gia

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có thông báo mời thầu gói thầu Bảo dưỡng hệ thống phòng cháy và chữa cháy nhà A5 - Nhà máy In tiền Quốc gia

Thông báo mời đấu giá

Nhà máy In tiền Quốc gia thông báo mời đấu giá phế liệu