Kế hoạch đấu thầu

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Sửa chữa máy khắc lazer DLE

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Sửa chữa máy khắc lazer DLE

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP20-32 Cung cấp 48000 lít dầu thầu dầu sunfonat cho hệ thống xử lý nước thải

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP20-32 Cung cấp 48000 lít dầu thầu dầu sunfonat cho hệ thống xử lý nước thải

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cải tạo, nâng cấp, mở rộng phòng họp số 3

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cải tạo, nâng cấp, mở rộng phòng họp số 3

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cải tạo, nâng cấp khu vệ sinh Xưởng Chế bản

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cải tạo, nâng cấp khu vệ sinh Xưởng Chế bản

Đề nghị báo giá vật tư

Nhà máy In tiền Quốc gia dự kiến mua mực máy in EPSON Stylus photo R3000

Đề nghị báo giá vật tư

Nhà máy In tiền Quốc gia dự kiến mua hộp số nhảy và phụ tùng kèm theo

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu cho Nhà máy In tiền Quốc gia năm 2020

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu cho Nhà máy In tiền Quốc gia năm 2020

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Vận chuyển và xử lý chất thải công nghiệp, sinh hoạt năm 2020

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Vận chuyển và xử lý chất thải công nghiệp, sinh hoạt năm 2020

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP20-29 Cung cấp dung môi rửa lô anilox

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP20-29 Cung cấp dung môi rửa lô anilox

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ du lịch cho tổ trưởng, trưởng kíp, chiến sĩ thi đua và thương binh, con liệt sĩ năm 2020

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ du lịch cho tổ trưởng, trưởng kíp, chiến sĩ thi đua và thương binh, con liệt sĩ năm 2020

Đề nghị báo giá vật tư

Nhà máy In tiền Quốc gia có nhu cầu mua vật tư phục vụ sản xuất

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP20-19 Cung cấp băng thếp cho hoàn thiện sản phẩm

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP20-19 Cung cấp băng thếp cho hoàn thiện sản phẩm

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa một số công việc trong khu nhà A1, nhà A3, khu nhà ăn ca

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa một số công việc trong khu nhà A1, nhà A3, khu nhà ăn ca

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp thuốc, vật tư y tế năm 2020-2021

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp thuốc, vật tư y tế năm 2020-2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP20-13 Cung cấp dung dịch rửa bản in và cao su cho máy in

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP20-13 Cung cấp dung dịch rửa bản in và cao su cho máy in