Kế hoạch đấu thầu

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Bọc nhựa chịu hóa chất bể phản ứng

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Bọc nhựa chịu hóa chất bể phản ứng

Đề nghị báo giá vật tư

Nhà máy In tiền Quốc gia có nhu cầu mua vật tư phục vụ sửa chữa máy

Đề nghị báo giá máy móc, thiết bị

Nhà máy In tiền Quốc gia đề nghị các đơn vị quan tâm báo giá trang thiết bị

Thông báo mời thầu gói thầu VTP20-13 Cung cấp dung dịch rửa bản in và cao su cho máy in

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có thông báo mời thầu gói thầu VTP20-13 Cung cấp dung dịch rửa bản in và cao su cho máy in

Thông báo mời thầu gói thầu VTP20-15 Cung cấp bản in

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có thông báo mời thầu gói thầu VTP20-15 Cung cấp bản in

Thông báo mời đấu giá phế liệu

Nhà máy In tiền Quốc gia thông báo mời đấu giá phế liệu

Thông báo mời thầu gói thầu VTP20-21 Cung cấp cao su offset và cao su truyền mực cho máy in Komori

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có thông báo mời thầu gói thầu VTP20-21 Cung cấp cao su offset và cao su truyền mực cho máy in Komori

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP20-11 Cung cấp 16 tấm cao su in số

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP20-11 Cung cấp 16 tấm cao su in số

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP20-09 Cung cấp dây sợi se

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP20-09 Cung cấp dây sợi se

Đề nghị báo giá vật tư

Nhà máy In tiền Quốc gia dự kiến mua hộp số nhảy và phụ tùng kèm theo

Thông báo mời đấu giá

Nhà máy In tiền Quốc gia tổ chức đấu giá phế liệu

Đề nghị báo giá vật tư

Nhà máy In tiền Quốc gia dự kiến mua một số vật tư phục vụ sản xuất

Kết quả lựa chọn nhà thầu trúng thầu gói thầu VTP20-07 Cung cấp bao vải đựng sản phẩm

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu trúng thầu gói thầu VTP20-07 Cung cấp bao vải đựng sản phẩm

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp giấy vệ sinh năm 2020

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp giấy vệ sinh năm 2020

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Xây dựng hệ thống mạng nội bộ - Nhà máy In tiền Quốc gia

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng hệ thống mạng nội bộ - Nhà máy In tiền Quốc gia