Kế hoạch đấu thầu

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình Cải tạo, sửa chữa một số công việc trong khu nhà A1, A3, khu nhà ăn ca

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình Cải tạo, sửa chữa một số công việc trong khu nhà A1, A3, khu nhà ăn ca

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp bơm hơi cho máy in Heidelberg

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp bơm hơi cho máy in Heidelberg

Đề nghị báo giá máy móc, thiết bị

Nhà máy In tiền Quốc gia đề nghị đơn vị quan tâm báo giá máy móc, thiết bị

Thông báo mời thầu gói thầu Cung cấp bộ lưỡi dao sử dụng cho máy xé hủy CW-1836

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có thông báo mời thầu gói thầu Cung cấp bộ lưỡi dao sử dụng cho máy xé hủy CW-1836

Thông báo mời thầu gói thầu Thi công xây lắp công trình Xây dựng trạm bơm cải tạo thoát nước - Nhà máy In tiền Quốc gia

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có thông báo mời thầu gói thầu Thi công xây lắp công trình Xây dựng trạm bơm cải tạo thoát nước - Nhà máy In tiền Quốc gia

Đề nghị báo giá phụ tùng

Nhà máy In tiền Quốc gia dự kiến mua phụ tùng các máy Simultan 212, Super Intaglio, Super Oflof Intaglio, Super Numerota, Nota Protector 105SW, Super Check III, máy cắt Polar, máy Heidelberg SM 012, máy Offset LT-832IIA, máy BPS2000 để phục vụ sản xuất

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng tạm khu vực để xe máy, xe ô tô cho CBCNV

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng tạm khu vực để xe máy, xe ô tô cho CBCNV

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp thuốc năm 2021-2022

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp thuốc năm 2021-2022

Thông báo mời thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu cho Nhà máy In tiền Quốc gia năm 2021-2022

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có thông báo mời thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu cho Nhà máy In tiền Quốc gia năm 2021-2022

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp giầy bảo hộ cho người lao động năm 2021

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp giầy bảo hộ cho người lao động năm 2021

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu cho Nhà máy In tiền Quốc gia năm 2021-2022

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu cho Nhà máy In tiền Quốc gia năm 2021-2022

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp bộ trao đổi nhiệt cho bể mạ Niken

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp bộ trao đổi nhiệt cho bể mạ Niken

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp phụ tùng cho máy in Super Intagliocolor NO 63401303

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp phụ tùng cho máy in Super Intagliocolor NO 63401303

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp dung dịch axit H2SO4 50% cho hệ thống xử lý nước thải

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp dung dịch axit H2SO4 50% cho hệ thống xử lý nước thải

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp quần áo bảo hộ lao động cho người lao động năm 2021

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp quần áo bảo hộ lao động cho người lao động năm 2021