Kế hoạch đấu thầu

Thông báo mời thầu gói thầu VTP 22-27 Cung cấp 200.800 lít dung dịch NaOH 36 độ Bé

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Thông báo mời thầu gói thầu VTP 22-27 Cung cấp 200.800 lít dung dịch NaOH 36 độ Bé

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP 22-27 Cung cấp 200.800 lít dung dịch NaOH 36 độ Bé

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP 22-27 Cung cấp 200.800 lít dung dịch NaOH 36 độ Bé

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP 22-26 Cung cấp 100.000 lít dung dịch NaOH 36 độ Bé

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP 22-26 Cung cấp 100.000 lít dung dịch NaOH 36 độ Bé

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP22-02 Cung cấp cao su bọc ống ép in Intaglio

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP22-02 Cung cấp cao su bọc ống ép in Intaglio

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP22-22 Cung cấp băng thếp cho máy bó tiền hoàn thiện sản phẩm

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP22-22 Cung cấp băng thếp cho máy bó tiền hoàn thiện sản phẩm

Thông báo mời thầu gói thầu Nội dung TBMT Gói thầu Cung cấp xe ô tô phục vụ CBCNV Nhà máy In tiền Quốc gia

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Thông báo mời thầu gói thầu Nội dung TBMT Gói thầu Cung cấp xe ô tô phục vụ CBCNV Nhà máy In tiền Quốc gia

Thông báo mời thầu gói thầu VTP22-13 Cung cấp hóa chất đúc lô

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Thông báo mời thầu gói thầu VTP22-13 Cung cấp hóa chất đúc lô

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp khung nhựa và vải lọc cho hệ thống xử lý nước thải AquaSave II

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp khung nhựa và vải lọc cho hệ thống xử lý nước thải AquaSave II

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP22-17 Cung cấp bản in

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP22-17 Cung cấp bản in

Thông báo mời thầu gói thầu VTP22-14 Cung cấp niken viên

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có thông báo mời thầu gói thầu VTP22-14 Cung cấp niken viên - lần 2

Thông báo về việc bán đấu giá các loại phế liệu

Nhà máy In tiền Quốc gia có nhu cầu bán các loại phế liệu

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP22-08 Cung cấp dầu thầu dầu cho hệ thống xử lý nước thải

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP22-08 Cung cấp dầu thầu dầu cho hệ thống xử lý nước thải

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp Văn phòng phẩm năm 2022 - 2023

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp Văn phòng phẩm năm 2022 - 2023

Thông báo mời thầu gói thầu Vận chuyển và xử lý chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt năm 2022-2023

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Thông báo mời thầu gói thầu Vận chuyển và xử lý chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt năm 2022-2023

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV Nhà máy In tiền Quốc gia năm 2022

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV Nhà máy In tiền Quốc gia năm 2022