Kế hoạch đấu thầu

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP22-12 Cung cấp dây sợi se

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP22-12 Cung cấp dây sợi se

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình Xây dựng hệ thống mạng nội bộ - Nhà máy In tiền Quốc gia

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình Xây dựng hệ thống mạng nội bộ - Nhà máy In tiền Quốc gia

Thông báo mời thầu gói thầu VTP22-07 Cung cấp dung dịch H2SO4 50%

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có thông báo mời thầu gói thầu VTP22-07 Cung cấp dung dịch H2SO4 50%

Thông báo mời thầu gói thầu VTP22-05 Cung cấp dung dịch FeCl3 18 độ bé

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có thông báo mời thầu gói thầu VTP22-05 Cung cấp dung dịch FeCl3 18 độ bé

Thông báo mời thầu gói thầu VTP22-04 Cung cấp dung dịch NaOH 36 độ Bé

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có thông báo mời thầu gói thầu VTP22-04 Cung cấp dung dịch NaOH 36 độ Bé

Thông báo mời thầu gói thầu VTP22-06 Cung cấp dung dịch CaCl2

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có thông báo mời thầu gói thầu VTP22-06 Cung cấp dung dịch CaCl2

Thông báo mời thầu gói thầu VTP22-09 Cung cấp giấy in offset

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có thông báo mời thầu gói thầu VTP22-09 Cung cấp giấy in offset

Thông báo mời thầu gói thầu VTP22-13 Cung cấp hóa chất đúc lô

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có thông báo mời thầu gói thầu VTP22-13 Cung cấp hóa chất đúc lô

Thông báo mời thầu gói thầu VTP22-10 Cung cấp bao vải đựng sản phẩm - lần 2

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có thông báo mời thầu gói thầu VTP22-10 Cung cấp bao vải đựng sản phẩm - lần 2

Thông báo mời thầu gói thầu VTP22-17 Cung cấp bản in

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có thông báo mời thầu gói thầu VTP22-17 Cung cấp bản in

Thông báo mời thầu gói thầu Cung cấp và lắp đặt máy nén trục vít

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có thông báo mời thầu gói thầu Cung cấp và lắp đặt máy nén trục vít

Thông báo mời thầu gói thầu VTP22-19 Cung cấp vải lau máy cotton

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có thông báo mời thầu gói thầu VTP22-19 Cung cấp vải lau máy cotton

Thông báo mời thầu gói thầu VTP22-18 Cung cấp vải lay máy đã tẩy hồ

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có thông báo mời thầu gói thầu VTP22-18 Cung cấp vải lay máy đã tẩy hồ

Thông báo mời thầu gói thầu VTP22-21 Cung cấp vật tư cho máy Cutpack

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có thông báo mời thầu gói thầu VTP22-21 Cung cấp vật tư cho máy Cutpack

Thông báo mời thầu gói thầu VTP22-11 Cung cấp giấy Kraft

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có thông báo mời thầu gói thầu VTP22-11 Cung cấp giấy Kraft