NHCSXH: Dư nợ ủy thác qua Đoàn thanh niên đạt 15.253 tỷ đồng

Đăng ngày: 04/08/2015 - Ngân hàng Nhà nước Việt nam

 
 
 
Ngày 03/8/2015, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2015 chương trình liên tịch giữa NHCSXH và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
 
 
 
 
 
 

Tính đến 30/6/2015, tổng dư nợ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhận ủy thác của NHCSXH là 15.253 tỷ đồng, thực hiện hơn 20 chương trình tín dụng ưu đãi, chiếm 11,4% trong tổng dư nợ ủy thác của NHCSXH, tăng 1.062 tỷ đồng so với cuối năm 2014. Trong đó 5 chương trình có dư nợ lớn là cho vay hộ nghèo 4.791 tỷ đồng, hộ cận nghèo 2.293 tỷ đồng, học sinh, sinh viên hơn 2.543 tỷ đồng, hộ sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn 2.104 tỷ đồng, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 1.842 tỷ đồng. Hiện nay, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đang quản lý 23.341 Tổ tiết kiệm và vay vốn, trong đó số tổ tốt chiếm tỷ lệ 61,7%, khá chiếm 28,6% và số tổ trung bình là 4,7%...

Tại Hội nghị, Bí thư TW Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Trong những tháng còn lại của năm 2015, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp với NHCSXH, chính quyền địa phương thực hiện tốt Chỉ thị số 40/CT-TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự chỉ đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Cụ thể là: (i) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu ý nghĩa, hoạt động của NHCSXH đến với nhân dân và đoàn viên thanh niên; (ii) Rà soát, đôn đốc, thành lập Tổ tiết kiệm và vay vốn tại các xã trắng về tín dụng ưu đãi do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quản lý; (iii)Tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật dạy nghề... giúp các hộ vay vốn tổ chức sản xuất, kinh doanh hiệu quả vươn lên thoát nghèo bền vững; (iv) Xây dựng và nhân rộng những mô hình điểm thanh niên tích cực làm kinh tế, giảm nghèo hiệu quả; (v) Phối hợp với NHCSXH và UBND các cấp thực hiện tốt các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, đặc biệt tại một số tỉnh, thành chất lượng tín dụng còn thấp.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Văn Lý đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được trong hoạt động ủy thác vốn vay ưu đãi của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Những năm qua, hoạt động của NHCSXH đã được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao và xem đây như một giải pháp hữu hiệu nhất trong công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội. Ngoài ra, hoạt động của NHCSXH còn mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, vì vậy việc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhận ủy thác vốn vay của NHCSXH đã nâng cao vai trò, vị thế của Đoàn trong các hoạt động kinh tế - xã hội của đất nước.

NA