Ban Kiểm soát

1. Trưởng ban Kiểm soát
Nguyễn Trọng Yên
Email: yen.nguyentrong@sbv.gov.vn
  
2. Thành viên Ban Kiểm soát
Chu Sỹ Thế
 
3. Thành viên Ban Kiểm soát
Nguyễn Đức Trường