Ban Kiểm soát

1. Trưởng ban Kiểm soát
Võ Sỹ Châu
Email: chau.vosy@nbpp.com.vn
Điện thoại: 0243 7548240  
 
2. Thành viên Ban Kiểm soát 
Phùng Thị Thái
Email: thai.phungthi@nbpp.com.vn
Điện thoại: 0243 7548240  
 
3. Thành viên Ban Kiểm soát 
Vũ Thị Hương
Email: huong.vuthi@nbpp.com.vn
Điện thoại: 0243 7548240