Việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Cơ quan NHTW tạo nhiều chuyển biến tích cực

Đăng ngày: 20/08/2015 - Ngân hàng Nhà nước Việt nam

 
 
 
 
 
 
 
 
Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài, là người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Cuộc đời hoạt động cách mạng của Người đầy gian khổ, hy sinh nhưng cũng vô cùng oanh liệt và cao đẹp. Người không chỉ là nhà tư tưởng lỗi lạc, nhà chiến lược tài ba, mà còn là nhà hoạt động thực tiễn kiệt xuất. Người đã để lại cho chúng ta một gia tài đồ sộ, một di sản hết sức quý báu. Đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức Hồ Chí Minh, phong cách Hồ Chí Minh và thời đại Hồ Chí Minh.

Nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn dân ta là phải mãi mãi giữ gìn, bảo vệ, kế thừa và phát huy một cách tốt đẹp nhất những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người và bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam yêu quý của chúng ta ngày càng tươi đẹp, để dân tộc ta mãi mãi trường tồn và phát triển. Vì vậy, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là rất cần thiết, không chỉ là yêu cầu của cách mạng, mà còn là tình cảm, nguyện vọng của nhân dân ta, của Đảng ta và mọi người Việt Nam yêu nước.

Trong thời kỳ Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo đất nước, đã có rất nhiều phong trào thi đua học tập, làm theo Bác. Sau khi Bác qua đời, cả nước ta luôn triển khai các phong trào học tập và làm theo tấm gương của Bác rất sâu rộng, điển hình là toàn Đảng, toàn dân ta thực hiện theo khẩu hiệu: "Sống, chiến đấu, lao động, học tập và làm việc theo gương Bác Hồ vĩ đại" đã thể hiện lòng kính trọng, biết ơn đối với Bác, niềm tin vào tương lai đất nước và mục tiêu cách mạng của nhân dân ta. Từ đó đến nay, nơi nào cũng có phong trào làm theo lời Bác, thanh niên làm theo lời Bác, phụ nữ làm theo lời Bác...

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ X, Bộ Chính trị (Khóa X) đã ban hành Chỉ thị số 06-CT-TƯ ngày 07/11/2006 về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Kết quả sau hơn 4 năm triển khai, cuộc vận động đã khẳng định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là rất quan trọng và cần thiết, chẳng những đáp ứng yêu cầu cấp bách trước mắt mà còn có ý nghĩa cơ bản, lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XI, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Theo đó, Chỉ thị đã nêu rõ mục đích là nhằm tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu sộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng đấu trang chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Bám sát các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương và Đảng ủy Khối, Đảng ủy Cơ quan NHTW đã ban hành kế hoạch và thành lập bộ phận giúp việc Ban Thường vụ để triển khai kịp thời các nội dung của Chỉ thị 03-CT/TW. Hằng năm, ban hành hướng dẫn thực hiện các chuyên đề và chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc trong Đảng bộ. Cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị đã tích cực, chủ động trong việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện tốt các chuyên đề hằng năm, gắn với thực hiện Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Nhiều cấp ủy đã chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong triển khai học tập, thảo luận chuyên đề tại đảng bộ, chi bộ, như tổ chức hội thảo, hội thi, trao đổi, tọa đàm, giao lưu, các hoạt động về nguồn, các hoạt động văn hóa, thông tin,... với nội dung, hình thức phong phú, hấp dẫn, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng tham gia.

Đảng ủy Cơ quan NHTW đã ban hành Quy định về chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, các đảng bộ, chi bộ đã vận dụng để xây dựng và bổ sung vào chuẩn mực đạo đức, lối sống cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ hoạt động của đơn vị. Đảng viên trong các chi bộ, đảng bộ đều đăng ký học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác, góp phần nâng cao ý thức thực hành đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, góp phần đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Có thể nói, qua 04 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã có những chuyển biến tích cực: Ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống theo tấm gương của Bác được nâng cao; tác phong, lề lối làm việc và sinh hoạt đã được chấn chỉnh, việc chấp hành nguyên tắc sinh hoạt Đảng, các nội quy, quy định của cơ quan được đề cao; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cấp ủy, lãnh đạo chủ chốt các cấp được thể hiện rõ hơn. Các cơ quan, đơn vị đã có sự cải tiến về phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo hướng hiệu quả, thiết thực hơn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong từng đơn vị.

CKH