NHNN thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

Đăng ngày: 06/07/2015 - Ngân hàng Nhà nước Việt nam

 
 
 
Ngày 02/7/2015, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Văn bản số 4951/NHNN-VP về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông và kế hoạch cải cách hành chính của NHNN.
 
 
 
 
 

Theo đó, Thống đốc NHNN yêu cầu NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: (i) Tổ chức quán triệt, triển khai áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong việc công khai, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo đúng quy định tại Quyết định 09 của Thủ tướng Chính phủ; (ii) Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 04/CT-NHNN ngày 30/7/2014 của Thống đốc NHNN về việc đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể CCHC theo Nghị quyết 30c của Chính phủ nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao tính minh bạch và tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính; (iii) Thực hiện các yêu cầu, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trên địa bàn và phối hợp với các cơ quan hành chính tại địa phương để thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định tại Quyết định 09.

LG