Thông báo thay đổi thành viên Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng

Đăng ngày: 26/11/2015 - Ngân hàng Nhà nước Việt nam

 
 
 
Ngày 24/11/2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có văn bản số 8953/NHNN-CNTH về việc thông báo thay đổi thành viên Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng.
 
 
 
 
 
 

Theo văn bản này, trên cơ sở đề nghị của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ban điều hành Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng chấp thuận cho các đơn vị thành viên tham gia Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng từ ngày 27/11/2015, cụ thể như sau:

 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội, mã ngân hàng: 01203003, điểm kết nối thanh toán liên ngân hàng tại NHNN - Chi nhánh Hà Nội;

 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long, mã ngân hàng: 01203004, điểm kết nối thanh toán liên ngân hàng tại NHNN - Chi nhánh Hà Nội;

 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình, mã ngân hàng: 01203005, điểm kết nối thanh toán liên ngân hàng tại NHNN - Chi nhánh Hà Nội;

 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thành Công, mã ngân hàng: 01203006, điểm kết nối thanh toán liên ngân hàng tại NHNN - Chi nhánh Hà Nội;

 

NH