Ngân hàng The Bank Of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh được thay đổi thời hạn hoạt động

Đăng ngày: 21/01/2016 - Ngân hàng Nhà nước Việt nam

 
 
 
Ngày 19/01/2016, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có Quyết định số 51/QĐ-NHNN về việc thay đổi thời hạn hoạt động ghi tại Giấy phép của Ngân hàng The Bank Of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.
 
 
 
 
 
 

Theo đó, Thống đốc NHNN chấp thuận việc thay đổi thời hạn hoạt động ghi tại Điều II Giấy phép hoạt động chi nhánh ngân hàng nước ngoài số 24/NH-GP ngày 17/02/1996 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng The Bank Of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh như sau: Thời hạn hoạt động của Ngân hàng The Bank Of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh là 99 năm kể từ ngày 17/02/2016.

Ngân hàng The Bank Of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm đăng ký kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về nội dung thay đổi thời hạn hoạt động; Công bố nội dung thay đổi thời hạn hoạt động trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấp phép hoạt động ngân hàng số 24/NH-GP nêu trên.

CKH