HSBC (Việt Nam) được gia hạn thực hiện nghiệp vụ bao thanh toán bên mua

Đăng ngày: 21/01/2016 - Ngân hàng Nhà nước Việt nam

 
 
 
Ngày 19/01/2016, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có văn bản số 301/NHNN-TTGSNH về việc Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam (HSBC) đề nghị gia hạn thực hiện nghiệp vụ bao thanh toán bên mua.
 
 
 
 
 
 

Cụ thể, Thống đốc NHNN chấp thuận gia hạn thêm 01 năm (kể từ ngày 28/01/2016) việc Ngân hàng HSBC triển khai thí điểm quy trình bao thanh toán đã được chấp thuận tại công văn số 618/NHNN-TTGSNH ngày 28/01/2014 theo đề nghị của Ngân hàng HSBC.

Trong quá trình thực hiện, HSBC phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi rủi ro phát sinh (nếu có). Và phải báo cáo ngay NHNN các rủi ro phát sinh. Định kỳ hàng quý, có văn bản báo cáo NHNN (qua Vụ Chính sách an toàn hoạt động ngân hàng - Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) về kết quả thực hiện nghiệp vụ này, các khó khăn, vướng mắc phát sinh và đề xuất xử lý (nếu có).

Hết thời hạn thí điểm, HSBC có trách nhiệm báo cáo tổng kết kết quả thực hiện, trong đó nêu rõ hiệu quả, đánh giá về rủi ro và biện pháp quản lý rủi ro, đề xuất khác (nếu có) về nghiệp vụ trên gửi NHNN (qua Vụ Chính sách an toàn hoạt động ngân hàng - Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng). Trường hợp HSBC có nhu cầu tiếp tục thực hiện nghiệp vụ này, ngân hàng có văn bản đề nghị NHNN xem xét gia hạn.

CKH