Thông báo tuyển dụng lao động năm 2018 đợt 1

Đăng ngày: 24/01/2018 - Nhà máy In tiền Quốc gia

Nhà máy In tiền Quốc gia thông báo tuyển dụng lao động năm 2018 (đợt 1) như sau: I. Điều kiện tuyển dụng: 1. Tiêu chuẩn chung: Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển: a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam. b) Từ đủ 18 tuổi trở lên, c) Có phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu tại Phụ lục 1), d) Lý lịch rõ ràng, e) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, kỹ năng phù hợp với vị trí cần tuyển, f) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc, 2. Tiêu chuẩn theo vị trí tuyển dụng được quy định tại phần II Thông báo này.
Thông tin chi tiết tại đây