Thông báo tuyển dụng lao động năm 2018 đợt 1
Thông báo tuyển dụng lao động năm 2018 đợt 1
Nhà máy In tiền Quốc gia thông báo tuyển dụng lao động năm 2018 (đợt 1) như sau: I. Điều kiện tuyển dụng: 1. Tiêu chuẩn chung: Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển: a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam. b) Từ đủ 18 tuổi trở lên, c) Có phiếu đăng ký dự tuyển...