Số hiệu Trích yếu
02/2008/CT-NHNN Chỉ thị tăng cường công tác bảo vệ an ninh an toàn tài sản, phòng chống cháy nổ trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước  
45/2007/QĐ-NHNN Quyết định về độ mật của từng tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước trong ngành Ngân hàng  
28/2007/QĐ-NHNN Quyết định ban hành quy chế quản lý seri tiền mới in   
17/2007/QĐ-NHNN Quyết định ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và tội phạm của Ngành Ngân hàng  
04/2006/CT-NHNN Chỉ thị Tăng cường công tác bảo mật thông tin trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước  
23 Quyết định ban hành quy chế hoạt động của lực lượng bảo vệ trong Hệ thống Ngân hàng Nhà nước  
24 Quyết định ban hành quy chế Phòng cháy và chữa cháy trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước  
25 Quyết định ban hành Chương trình hành động của Ngành ngân hàng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí  
26 Quyết định ban hành quy chế thực hiện đầu tư mua thiết bị và hàng hóa phục vụ in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước  
27 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trong ngành ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định 1087/2003/QĐ-NHNN ngày 17/09/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước  
28 Quyết định ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành ngân hàng  
29 Quyết định ban hành quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trong ngành Ngân hàng  
30 Quyết định ban hành quy chế quản lý tiền mẫu tiền lưu niệm, tiền đình chỉ lưu hành  
14/TTLB Thông tư liên bộ về công tác bảo vệ an ninh và tài sản Nhà nước do Ngân hàng Nhà nước quản lý