Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP22-07 Cung cấp dung dịch H2SO4 50%

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP22-07 Cung cấp dung dịch H2SO4 50%
Đăng ngày 25/4/2022
Thông tin chi tiết tại đây