Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP22-06 Cung cấp dung dịch CaCl2

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP22-06 Cung cấp dung dịch CaCl2
Đăng ngày 24/5/2022
Thông tin chi tiết tại đây