Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP22-22 Cung cấp băng thếp cho máy bó tiền hoàn thiện sản phẩm

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP22-22 Cung cấp băng thếp cho máy bó tiền hoàn thiện sản phẩm
Thông tin chi tiết tại đây