Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP 22-27 Cung cấp 200.800 lít dung dịch NaOH 36 độ Bé

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP 22-27 Cung cấp 200.800 lít dung dịch NaOH 36 độ Bé
Đăng ngày 22/6/2022
Thông tin chi tiết tại đây