Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP22-03 Cung cấp cao su offset

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP22-03 Cung cấp cao su offset
Đăng ngày 04/8/2022
Thông tin chi tiết tại đây