Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp hệ thống Camera giám sát Nhà máy In tiền Quốc gia

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp hệ thống Camera giám sát Nhà máy In tiền Quốc gia
Đăng ngày 04/8/2022
Thông tin chi tiết tại đây