Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Vận chuyển và xử lý chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt năm 2022-2023

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Vận chuyển và xử lý chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt năm 2022-2023
Đăng ngày 11/8/2022
Thông tin chi tiết tại đây