Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp quần áo bảo hộ lao động cho người lao động năm 2022

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp quần áo bảo hộ lao động cho người lao động năm 2022
Đăng ngày 15/8/2022
Thông tin chi tiết tại đây