Đề nghị báo giá dịch vụ

Nhà máy In tiền Quốc gia có nhu cầu thuê dịch vụ vận tải hàng hóa và kê khai hải quan. Đề nghị các đơn vị quan tâm báo giá dịch vụ
Đăng ngày 27/9/2022
Thông tin chi tiết tại đây