Đề nghị báo giá máy tiện lô

Nhà máy In tiền Quốc gia có nhu cầu mua sắm máy tiện lô phục vụ hoạt động sản xuất của Nhà máy.
Đăng ngày 30/9/2022
Thông tin chi tiết tại đây