Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo hiểm con người năm 2022-2023

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo hiểm con người năm 2022-2023
Đăng ngày 30/12/2022
Thông tin chi tiết tại đây