Thông báo mời thầu gói thầu Thi công xây lắp công trình "Cải tạo, nâng cấp đường nội bộ Nhà máy In tiền Quốc gia"

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có thông báo mời thầu gói thầu Thi công xây lắp công trình "Cải tạo, nâng cấp đường nội bộ Nhà máy In tiền Quốc gia"
Đăng ngày 04/01/2023
Thông tin chi tiết tại đây