Thông báo mời đấu giá phế liệu

Nhà máy In tiền Quốc gia tổ chức bán đấu giá phế liệu
Đăng ngày 25/5/2023
Thông tin chi tiết tại đây