Đề nghị báo giá máy móc thiết bị cắt chuẩn bị mẫu thử nghiệm độ bền kéo

Nhà máy In tiền Quốc gia đề nghị quý đơn vị quan tâm báo giá máy móc thiết bị cắt chuẩn bị mẫu thử nghiệm độ bền kéo
Đăng ngày 25/5/2023
Thông tin chi tiết tại đây