Thông báo mời thầu gói thầu VTP23-01 Cung cấp bìa lót cao su bọc ống ép in cho máy Intaglio

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Thông báo mời thầu gói thầu VTP23-01 Cung cấp bìa lót cao su bọc ống ép in cho máy Intaglio
Đăng ngày 27/5/2023
Thông tin chi tiết tại đây