Thông báo mời thầu gói thầu Khám sức khỏe định kỳ năm 2023

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Thông báo mời thầu gói thầu Khám sức khỏe định kỳ năm 2023
Đăng ngày 12/9/2023
Thông tin chi tiết tại đây