Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Vận chuyển và xử lý chất thải công nghiệp, sinh hoạt năm 2024

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Vận chuyển và xử lý chất thải công nghiệp, sinh hoạt năm 2024
Đăng ngày 05/01/2024
Thông tin chi tiết tại đây