Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục nhà xưởng A1 để đảm bảo an toàn sản xuất

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục nhà xưởng A1 để đảm bảo an toàn sản xuất
Đăng ngày 14/5/2024
Thông tin chi tiết tại đây