Thông báo mời thầu gói thầu VTP24-06 Cung cấp nỉ cho máy in

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Thông báo mời thầu gói thầu VTP24-06 Cung cấp nỉ cho máy in
Đăng ngày 14/5/2024
Thông tin chi tiết tại đây