Thông báo mời thầu gói thầu VTP24-03 Cung cấp băng thếp cho máy bó tiền

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Thông báo mời thầu gói thầu VTP24-03 Cung cấp băng thếp cho máy bó tiền
Đăng ngày 17/5/2024
Thông tin chi tiết tại đây