Thông báo mời đấu giá

Nhà máy In tiền Quốc gia tổ chức đấu giá vỏ hộp mực sau xử lý cặn mực in
Thông tin chi tiết tại đây