Thông báo mời thầu gói thầu VTP20-21 Cung cấp cao su offset và cao su truyền mực cho máy in Komori

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có thông báo mời thầu gói thầu VTP20-21 Cung cấp cao su offset và cao su truyền mực cho máy in Komori
Thông tin chi tiết tại đây