Thông báo mời đấu giá phế liệu

Nhà máy In tiền Quốc gia thông báo mời đấu giá phế liệu
Thông tin chi tiết tại đây