Thông báo mời thầu gói thầu VTP20-15 Cung cấp bản in

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có thông báo mời thầu gói thầu VTP20-15 Cung cấp bản in
Thông tin chi tiết tại đây