Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP20-08 Cung cấp giấy kraft

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP20-08 Cung cấp giấy kraft
Thông tin chi tiết tại đây