Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa một số công việc trong khu nhà A1, nhà A3, khu nhà ăn ca

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa một số công việc trong khu nhà A1, nhà A3, khu nhà ăn ca
Thông tin chi tiết tại đây