Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo hiểm con người năm 2020-2021

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo hiểm con người năm 2020-2021
Đăng ngày 22/9/2020
Thông tin chi tiết tại đây