Thông báo mời đấu giá phế liệu

Nhà máy In tiền Quốc gia tổ chức đấu giá phế liệu
Đăng ngày 20/11/2020
Thông tin chi tiết tại đây