Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp vật tư phụ phục vụ sản xuất năm 2021

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp vật tư phụ phục vụ sản xuất năm 2021
Đăng ngày 23/11/2020
Thông tin chi tiết tại đây