Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP20-02 Cung cấp cao su bọc ống ép in Intaglio

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP20-02 Cung cấp cao su bọc ống ép in Intaglio
Đăng ngày 06/01/2021
Thông tin chi tiết tại đây