Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP21-07 Cung cấp 94.600 lít dầu thầu dầu sunfonat cho hệ thống xử lý nước thải

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP21-07 Cung cấp 94.600 lít dầu thầu dầu sunfonat cho hệ thống xử lý nước thải
Đăng ngày 11/5/2021
Thông tin chi tiết tại đây