Đề nghị cung cấp tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm

Để xác định nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm để được chỉ định thầu theo quy trình rút gọn, Nhà máy đề nghị các nhà thầu cung cấp bổ sung thông tin để hoàn thiện việc đánh giá
Đăng ngày 13/5/2021
Thông tin chi tiết tại đây