Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP21-19 Cung cấp A-xê-tôn (CH3COCH3)

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP21-19 Cung cấp A-xê-tôn (CH3COCH3)
Đăng ngày 04/6/2021
Thông tin chi tiết tại đây