Thông báo điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp camera nhận dạng số series cho máy kiểm tra tờ to (Super check)

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có thông báo điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp camera nhận dạng số series cho máy kiểm tra tờ to (Super check)
Đăng ngày 11/6/2021
Thông tin chi tiết tại đây