Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo hiểm con người năm 2021-2022

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo hiểm con người năm 2021-2022
Đăng ngày 11/10/2021
Thông tin chi tiết tại đây